Reklamačný poriadok

 
 
 

Facebook bolle-safety.sk Google plus bolle-safety.skRSS bolle-safety.sk Pinterest bolle-safety.sk  Linked in bolle-safety.sk

 
 

 
 
Reklamné okno
 
 
 
 

Reklamačný poriadok

Reklamačný protokol si môžete stiahuť tu (kliknite sem).

 

A) Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky zodpovednosti za vady pri uzatvorení zmluvy o kúpe výrobku prostredníctvom internetovej  stránky www.vsetkoprekupelnu.sk  medzi predávajúcim a spotrebiteľom sú upravené  v  zákone č. 40/1964 Zb., v platnom znení  (Občiansky zákonník) a v zákone č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení.

B) Reklamačné podmienky

Čl. 1. Záručná doba

1.1. Záručná doba začína  plynúť od prevzatia zakúpeného výrobku  spotrebiteľom.

1.2. Zákonná záručná doba na predávané  výrobky je 24 mesiacov.

1.3. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v reklamačnom konaní.

Čl. 2. Zodpovednosť predávajúceho za vady predaného výrobku v záručnej dobe

2.1. Spotrebiteľ je povinný  zakúpený výrobok  po prevzatí riadne a dôkladne skontrolovať a prehliadnuť. V prípade zistenia vady  na výrobku  je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu. To isté platí aj v prípade,  keď spotrebiteľ zistí  rozpor s objednávkou,  ak je dodaný iný výrobok alebo iné množstvo, ako bolo objednané.  

2.2. V prípade reklamácie zakúpeného použitého výrobku, predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere  opotrebenia výrobku pri prevzatí spotrebiteľom.

2.3. Pri výrobku  predanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena zjednaná.

2.4. Pred prvým použitím je spotrebiteľ povinný riadne preštudovať  sprievodnú dokumentáciu k zakúpenému výrobku (záručné podmienky, návod na použitie, resp. montáž). 

2.5. Predávajúci nezodpovedá za vady  spôsobené  opotrebením pri  obvyklom užívaní výrobku,  neodborným alebo neoprávneným zásahom v rozpore s dodanou sprievodnou dokumentáciou. Záruka  sa taktiež nevzťahuje na  mechanické poškodenie výrobku spôsobené  spotrebiteľom alebo treťou osobou, poškodenie vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou, alebo poškodenie  spôsobené vyššou mocou.

2.6. V prípade výskytu vady odstrániteľnej  má spotrebiteľ právo na bezplatnú opravu, prípadne výmenu jej súčasti. Iba v prípade, že by bezplatná oprava či výmena súčasti nebola  úmerná vzhľadom k rozsahu  vady, môže žiadať výmenu veci. Pokiaľ by ani tento postup nebol možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu  z ceny veci, alebo od zmluvy odstúpiť.

2.7. V prípade  výskytu neodstrániteľnej vady, ktorá nebráni riadnemu užívaniu, môže spotrebiteľ požadovať výmenu veci, alebo primeranú zľavu z ceny alebo od zmluvy odstúpiť. V prípade vady neodstrániteľnej, ktorá bráni riadnemu užívaniu, môže spotrebiteľ požadovať výmenu veci alebo od zmluvy odstúpiť.

2.8. Rovnaké práva ako pri  neodstrániteľnej vade, náležia spotrebiteľovi aj v prípade, ak ide  o vady odstrániteľné, avšak pre opakované vyskytnutie sa rovnakej vady dvakrát odstraňovanej v rámci uplatnenej reklamácie vyskytne aj tretíkrát, alebo pre výskyt väčšieho  počtu vád súčasne (min. 3 rôzne vady) nie je možné výrobok riadne užívať.

2.9. Práva zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

Čl. 3 Uplatnenie práva zodpovednosti za vady - reklamácia

3.1. Miestom pre uplatnenie reklamácie je spoločnosť Mgr. Marcela Smetanová – ADAXA, Hrašné 1,  916 14, Slovenská republika.

3.2. V prípade, že je  v záručnom liste uvedený  iný podnikateľský subjekt určený k oprave, ktorý je v mieste predávajúceho, alebo v mieste pre spotrebiteľa bližšom, uplatní právo zodpovednosti za vady u tohto podnikateľského subjektu.

3.3. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v mieste určenom predávajúcim pre uplatnenie reklamácie  osobne, alebo zaslaním tovaru na reklamáciu poštou, resp.  prepravnou službou.

3.4. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu osobne v mieste pre uplatnenie reklamácie uvedenom v bode 3.1., okrem reklamovaného výrobku je povinný predložiť  kópiu faktúry a záručný list, ak bol k reklamovanému výrobku vydaný. Predávajúci vystaví spotrebiteľovi písomné potvrdenie o prijatí reklamácie. 

3.4. V prípade zaslania tovaru je spotrebiteľ povinný preukázať, že vec zakúpil u predajcu zaslaním  kópie  faktúry a platného záručného listu, ak bol k reklamovanému výrobku vydaný. Ďalej  je spotrebiteľ povinný špecifikovať, akým spôsobom sa  vada prejavuje a uviesť voľbu práva zodpovednosti za vady, ktoré uplatňuje (čl. 4, bod 4.2.). Pri zaslaní reklamácie predávajúci odporúča použiť reklamačný formulár, ktorý je k dispozícii na  internetovej stránke predávajúceho, taktiež aj  v mieste určenom predávajúcim na uplatnenie reklamácie.

3.5. Pre urýchlenie komunikácie predávajúci odporúča   zásielku obsahujúcu reklamovaný výrobok a sprievodné doklady označiť nápisom “REKLAMÁCIA”, spolu s uvedením  dostatočných  kontaktných údajov ( meno, adresa, email,  telefónne číslo).

3.6.  V súvislosti s uplatnením reklamácie zakúpeného výrobku predávajúci nepreberá žiadne  zásielky na dobierku, alebo na náklady predávajúceho.

3.7. V prípade oprávnenej reklamácie má spotrebiteľ právo na náhradu poštovného.

3.8. V prípade neoprávnenej reklamácie  nárok na náhradu svojich nákladov spojených s uplatnením  reklamácie nemá ani spotrebiteľ, ani predajca (okrem prípadov  opakovanej bezdôvodnej reklamácie spotrebiteľa, pri ktorej sa dá odvodiť, že z jeho strany sa jednalo o zneužitie práv).

3.9. V prípade zaslania vadného výrobku  na  reklamáciu  spotrebiteľ  odovzdá tovar kompletne a vo vhodnom obalovom materiále, ktorý vyhovuje prepravným požiadavkám dodaného tovaru – najlepšie v pôvodnom obale.

Čl. 4 Vybavenie reklamácie

4.1. Reklamáciu výrobku, bez ohľadu na spôsob jej vybavenia, musí predávajúci  vybaviť najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Po márnom uplynutí tejto lehoty má  spotrebiteľ  rovnaké práva, ako keby išlo o neodstrániteľnú vadu.  

4.2. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu výrobku  jedným z nasledujúcich   spôsobov stanovených zákonom:

  • opravou výrobku,
  • výmenou výrobku za nový výrobok,
  • vrátením kúpnej ceny výrobku,
  • poskytnutím primeranej zľavy,
  • výzvou na prevzatie plnenia,
  • odôvodnením zamietnutím reklamácie výrobku, uplatnenej do 12 mesiacov od jeho kúpy
  • zamietnutím reklamácie výrobku, uplatnenej po 12 mesiacoch od jeho kúpy

4.3.  O spôsobe vybavenia reklamácie  vydá predávajúci spotrebiteľovi písomné potvrdenie najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. V prípade vybavenia reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku jej odôvodnením zamietnutím k písomnému vyjadreniu predávajúci priloží aj kópiu odborného vyjadrenia oprávnenej osoby (autorizovaný servis, znalec, autorizovaná skúšobňa), ktoré obsahuje:

a) identifikáciu osoby, ktorá vykonala odborné posúdenie,
b) presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,
c) popis stavu výrobku,
d) výsledok posúdenia,
e) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

B) Všeobecné podmienky vybavenia reklamácie kupujúcim, ktorým je fyzická osoba-podnikateľ, alebo právnická osoba

1. Všeobecné podmienky zodpovednosti za vady pri uzatvorení zmluvy o kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu vsetkoprekupelnu.sk  medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba, sú upravené  v  zákone č. 513/1991 Z.z., v platnom znení  (Obchodný zákonník).

2. V prípade uplatnenia reklamácie  kupujúcim, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba, sa predávajúci  zaväzuje o prijatej reklamácii rozhodnúť v lehote 30 dní odo dňa jej uplatnenia. O tomto rozhodnutí – spôsobe vybavenia reklamácie bude kupujúci  informovaný na kontaktný e-mail.

3. Ak ide o výrobnú vadu, ktorú je možné odstrániť, bude reklamovaný výrobok  opravený. Pokiaľ nie je  možná oprava, a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu reklamovaného výrobku, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny výrobku. V prípade poskytnutia zľavy nie je možné neskôr túto chybu reklamovať.
 
4. Ak ide o výrobnú vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa výrobok  mohol riadne užívať ako výrobok  bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný výrobok  vymeniť za výrobok  s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami, alebo vystaví dobropis.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia