Obchodné podmienky

 
 
 
 

Obchodné podmienky www.vsetkoprekupelnu.sk

 

Čl. 1 Všeobecné ustanovenia

 1.1. Tieto  obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim pri nákupe tovaru v internetovom obchode www.vsetkoprekupelnu.sk.

1.2. Tieto  obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto  obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými podmienkami.

1.3. Predávajúci: Mgr. Marcela Smetanova - ADAXA so sídlom Hrašné 1, 916 14 Hrašné, Slovenská republika, IČO: 46 728 988, zapísaná v ObU –NM-OZP-2012/03139-2, č. živnostenského registra 320-15204, DIČ: 1073147988 (ďalej len "predávajúci" alebo „zmluvná strana“).

1.4. Kupujúci:  spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (§ 2 písm. a)  zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení),  fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorí svojou objednávkou vstúpili do zmluvného  vzťahu s predávajúcim (ďalej len „spotrebiteľ“ alebo „kupujúci“ alebo „zmluvná strana“).

1.5. Tovar: výrobky v ponuke internetového obchodu www.vsetkoprekupelnu.sk

1.6. Kontaktné údaje predávajúceho:

Mail: info@vsetkoprekupelnu.sk

Telefón: +421 917 172777

Poštová adresa: Hrašné 1, 916 14 Hrašné, Slovenská republika

 1.7. Dozor nad dodržiavaním práv spotrebiteľa a povinností predávajúceho pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku vykonáva :

Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Trenčiansky kraj so sídlom v Prievidzi, Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 046/ 5422771, e-mail: tn@soi.sk.

1.8.  Zaslaním objednávky na kúpu tovaru  kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a  súhlasí s obchodnými podmienkami  internetového obchodu  www.vsetkoprekupelnu.sk, vrátane dodacích a platobných podmienok, s podmienkami reklamačného konania a s podmienkami spracovávania  osobných údajov kupujúceho.

 

Čl. 2 Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho,  predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k objednanému tovaru  kupujúcim za kúpnu cenu a  podmienok, uvedených v  objednávke (ďalej len „objednávka").

2.2. Po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky"). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.3. Potvrdenie doručenia objednávky obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka,  nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

2.4. Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola jeho objednávka akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky"). Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, údaj o dodacej lehote tovaru, meno, priezvisko a adresa (obchodný názov, sídlo, IČO)  kupujúceho, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný,  údaje o cene objednaného tovaru, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.

2.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky predávajúcim v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.

 

Čl. 3 Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

a) dodať kupujúcemu na základe akceptácie objednávky  tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote, zabaliť ho, alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

c) bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom e-mailu, 

d) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR ( sprievodnú dokumentáciu v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, resp.  daňový doklad).

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny  kupujúcim za dodaný tovar spôsobom dohodnutým v zmysle sekcie „Doprava a platby“.

3.3. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote  určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve, alebo za dohodnutú kúpnu cenu,  predávajúci  ponúkne kupujúcemu náhradné plnenie, alebo možnosť pre kupujúceho stornovať objednávku zaslaním e-mailu.

3.4. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa prijatia  e-mailu o  stornovaní objednávky kupujúcim na ním uvedený  účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

3.5. V prípade, ak kupujúci v  lehote stanovenej predávajúcim neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim, ani nestornuje objednávku, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci   vráti kupujúcemu už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa prijatia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcim.

3.6. Predávajúci je povinný uchovávať  kúpnopredajnú zmluvu so spotrebiteľom  v elektronickej podobe a na základe písomnej požiadavky spotrebiteľa ju sprístupniť.  

 

Čl. 4 Práva a povinnosti kupujúceho

4.1 Kupujúci je povinný:

a) prevziať objednaný a dodaný tovar,

b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

 

Čl. 5 Dodacie  podmienky

5.1. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

5.2. Predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu v deklarovanom termíne dodania, najneskôr však do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ sa písomne nedohodnú inak.

5.3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.4. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Miesto"). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim  a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah").

5.5. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v Časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o dodaní  tovaru. Splnomocnená  osoba je povinná  na prevzatie tovaru  predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky.

5.6. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste a v Časovom rozsahu, alebo v prípade, ak kupujúci bez relevantného dôvodu  neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov  pokusu o neúspešné doručenie tovaru na Miesto a v Časovom rozsahu.

5.7. Kupujúci je povinný pri prevzatí skontrolovať tovar vrátane  obalu ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru či obalu,  zástupca predávajúceho  umožní kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou, alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle reklamačného poriadku uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru  znáša predávajúci.

5.8. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2. týchto obchodných podmienok stornovať objednávku a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia storna objednávky bezhotovostným prevodom na bankový účet  určený kupujúcim.

 

Čl. 6 Poučenie spotrebiteľa  o práve na odstúpenie od zmluvy

6.1. V zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z., v platnom znení, má právo spotrebiteľ v prípade nákupu tovaru formou uzatvorenia zmluvy na diaľku  odstúpiť od  kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

6.2. Formulár odstúpenia od zmluvy sa nachádza tu (http://jaspi.justice.gov.sk/jaspidd/vzory/014102Pr2.pdf)

6.3. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď spotrebiteľ alebo ním  určená splnomocnená  osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme tovar.

6.4. Do 14 dní od uplatnenia práva na odstúpenie lehoty  spotrebiteľ zašle  tovar na  adresu predávajúceho Mgr. Marcela Smetanová – ADAXA, Hrašné 1, 916 14 Hrašné, Slovenská republika. Lehota je zachovaná, ak tovar zašle spotrebiteľ na prepravu  najneskôr  posledný deň lehoty.

6.5. Priame náklady na vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy znáša  spotrebiteľ.

6.6. Spotrebiteľ zodpovedá   za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, alebo  poškodený, alebo neúplný, predávajúci  má právo  uplatniť si voči spotrebiteľovi právo na náhradu škody v občianskoprávnom konaní  na príslušnom súde.

6.7. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ  je povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese: Mgr. Marcela Hrašnová, Hrašné 1, 914 16 Hrašné, Slovenská republika, e-mail: info@vsetkoprekupelnu.sk.

6.8. V prípade záujmu môže spotrebiteľ  vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom  internetovej stránky predávajúceho použitím formuláru v zmysle bodu 6.2.

6.9. Ak spotrebiteľ využije  možnosť odstúpenia od zmluvy v zmysle bodu  6.8. prijatie odstúpenia od zmluvy  predávajúci bezodkladne potvrdí  e-mailom.

6.10. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak  oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zašle spotrebiteľ preukázateľne najneskôr v deň uplynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

6.11. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
a tiež v prípade  predaja tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

 

Čl. 7 Dôsledky odstúpenia od zmluvy

7.1. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti spotrebiteľovi   všetky platby, ktoré  uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru  spotrebiteľovi. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak spotrebiteľ zvolil  iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka.

7.2. Platby predávajúci spotrebiteľovi vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia  oznámenia o odstúpení od  zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil pri platbe spotrebiteľ, ak výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

7.3. Platba za zakúpený tovar  bude spotrebiteľovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na  adresu predávajúceho, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

7.4.  V prípade, ak predávajúci akceptuje uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie  od kúpnej zmluvy na predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa pred zaplatením celej kúpnej ceny,  zmluvné strany sa dohodli, že  zaplatená záloha na kúpnu cenu predstavuje  zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

 

Čl. 8  Kúpna cena

8.1. Všetky ceny tovaru sú uvádzané s DPH a platia výhradne pre internetový predaj. Cenové akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare  nie je uvedené inak. Na tovar predávaný za akciové ceny  už nemožno poskytnúť žiadne ďalšie  zľavy.

8.2. Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len "kúpna cena").

8.3. Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia, ako cena za identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

8.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru spôsobom dohodnutým v akceptácii objednávky a to v hotovosti najneskôr pri osobnom prevzatí tovaru a pri dodaní tovaru na dobierku v mieste dodania tovaru, alebo bezhotovostným prevodom vopred na účet predávajúceho.

8.5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

8.6. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na Miesto a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.  

8.8. Náklady spojené s vynáškou alebo montážou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

Čl. 9  Nadobudnutie vlastníctva kupujúcim a prechod nebezpečenstva škody na tovare

9.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až  zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

9.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo splnomocnená osoba  kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho, resp. od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí,  tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar bez relevantného dôvodu neprevezme.

 

Čl. 10 Záverečné ustanovenie

10.1. Práva a povinnosti medzi predávajúcim a spotrebiteľom, neupravené v týchto obchodných podmienkach  sa riadia Občianskym zákonníkom Slovenskej republiky.

10.2. Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim: fyzickou osobou –podnikateľom, resp.  právnickou osobou, neupravené v týchto obchodných podmienkach, sa riadia Obchodným zákonníkom Slovenskej republiky.

10.3. Prípadné spory medzi predávajúcim a spotrebiteľom je možné riešiť  mimosúdnou cestou. V takomto prípade spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je  Slovenská obchodná inšpekcia (§ 3 ods.2, písm. a/ zákona č. 391/2015 Z.z.o alternatívnom riešení sporov).

10.4. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

10.5. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov uvedenom v bode 10.3., ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa podľa bodu  10.4. odpovedal zamietavo, alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Obsahové náležitosti návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu nájdete tu NÁVRH NA ZAČATIE ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPORU.

10.6. Zmluvné strany  sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z ich zmluvného vzťahu budú  prednostne riešiť dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, pre všetky spory vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim je daná rozhodovacia právomoc  príslušnému všeobecnému súdu v zmysle § 84 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb., v platnom znení (Občiansky súdny poriadok).

 

.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia